طریقه مصرف ادویه مخصوص خورشت و انواع غذای دریا ستاره

در هنگام طبخ انواع خورشت، ماکارونی یا هر نوع غذا به اندازه دلخواه ادویه مخصوص خورشت اضافه گردد.