طریقه مصرف ادویه مخصوص مرغ سرخ کردنی

مرغ را با ادویه آغشته نموده، سپس بدون هیچ نوع چاشنی ، آن را سرخ نمایید.