طریقه مصرف ادویه مخصوص املت و میرزا قاسمی

ادویه را بدون هیچ نوع چاشنی دیگربه املت و میرزا قاسمی اضافه و مخلوط کنید.