طریقه مصرف ادویه مخصوص فلافل دریاستاره یزد

ادویه را بدون هیچ نوع چاشنی دیگر به مواد فلافل که از قبل تهیه و آماده نموده اید اضافه و مخلوط کنید.