طریقه مصرف ادویه مخصوص ماست و خیاردریا ستاره

ده دقیقه قبل از مصرف با ماست مخلوط شود.

قابل استفاده در ماست و خیار، ماست ساده و ماست چکیده