طریقه مصرف ادویه مخصوص ماهی دریا ستاره

پس از آنکه ماهی را به قطعات دلخواه در آوردید در ادویه مخصوص غلطانده سپس بدون هیچ نوع چاشنی دیگر سرخ نمایید.