طریقه مصرف ادویه ماهی و میگو دریا ستاره یزد

ماهی یا میگو را در ادویه مخصوص غلطانده، سپس بدون هیچ نوع چاشنی سرخ یا سوخاری نمایید.